Friction and Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction and Acceleration
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newton's Laws, acceleration, forces, friction
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Mike Mikhaiel
Trường / Tổ chức William Paterson University
Ngày đăng ký 15/09/2013
Ngày cập nhật 16/09/2013