Forces and Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion
Mô tả A beginning lab that helps teach the concept that motion occurs when forces are unbalanced.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, motion
Mô phỏng Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 18/08/2013
Ngày cập nhật 27/05/2015