Laboratorio- Materia-Energía


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio- Materia-Energía
Mô tả Este laboratorio ha utilizado como fundamento las simulaciones y actividades propuestas en el proyecto PhET de la Universidad de Colorado.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá Materia, cambios de estado, energía, termodinámica
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Paola Cárdenas
Trường / Tổ chức Universidad del Rosario
Ngày đăng ký 24/07/2013
Ngày cập nhật 24/07/2013