Capacitor Building Guided Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitor Building Guided Inquiry
Mô tả Guided Inquiry into the relationship C=eA/d for finding capacitance. Assumes familiarity with C=Q/V but reinforces this idea as well
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá area, capacitance, capacitor, dielectric, guided, inquiry
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Tom O'Dell
Email liên lạc todell@hpreg.org
Trường / Tổ chức Hanover Park High School
Ngày đăng ký 05/06/2013
Ngày cập nhật 05/06/2013