Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect
Mô tả Determination of Planck constant and work function of a metal
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá photons, plank, work
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả MEHMET EMIN KALE
Trường / Tổ chức ENKA HIGH SCHOOL
Ngày đăng ký 29/05/2013
Ngày cập nhật 08/06/2013