Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)
Mô tả Beer의 법칙 시뮬에이션의 사용지침서입니다.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 농도, 용액, 투광도, 파장, 흡광도, Beer의 법칙
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Định luật Beer


Tác giả 이화국(Wha Kuk Lee)
Email liên lạc whakuklee@gmail.com
Trường / Tổ chức Chonbuk National University
Ngày đăng ký 27/04/2013
Ngày cập nhật 01/05/2013