Interactive Photoelectric Effect Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Interactive Photoelectric Effect Lab
Mô tả This is an introductory, small group tutorial for AP Physics students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá photoelectric, photon, physics, stopping voltage
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Bob Schaefer
Trường / Tổ chức Coram Deo Academy
Ngày đăng ký 18/04/2013
Ngày cập nhật 18/04/2013