Snell's law Lab - Inquiry based


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Snell's law Lab - Inquiry based
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Snell's law, incidence, index of refraction, medium, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Argirios Paschos
Trường / Tổ chức Ionideio HS
Ngày đăng ký 28/03/2013
Ngày cập nhật 29/03/2013