Colors of Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Colors of Light
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light. color, vision
Mô phỏng Quan sát màu sắc


Tác giả Victoria Smith
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 17/03/2013
Ngày cập nhật 17/03/2013