Get in Motion!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Get in Motion!
Mô tả In this activity you will investigate the physical science of motion. The Moving Man sim will be used to test and observe position and velocity.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bennett, Charisma Bennett, get in motion, motion
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Charisma Bennett
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 16/03/2013
Ngày cập nhật 16/03/2013