Radioactive Dating Game inquiry Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioactive Dating Game inquiry
Mô tả I designed this activity to follow Alpha and Beta decay activities. Learning Goals: Students will be able to: Identify isotopes that are commonly used to determine how old matter might be. Explain how radiometric dating works and why different elements are used for dating different objects.Use the percent of an isotope measured in an object to estimate its age. Identify types of nuclear reaction used for dating; include how elements change and balanced reaction.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá age, decay, estimation, half-life, inquiry, phet
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 19/02/2013
Ngày cập nhật 19/02/2013