Visualizing Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visualizing Resistance
Mô tả Once students have been introduced to Ohm's law, they can use this simulation and short lab sheet to help them visualize the concept of resistance and its relationship to voltage and current.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, resistance, voltage
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở


Tác giả Laura Gislason
Trường / Tổ chức Lake Highland's High School
Ngày đăng ký 06/12/2012
Ngày cập nhật 06/12/2012