Working with Fractions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Working with Fractions
Mô tả Activities support Mathematics CCSS for grades 3 and 4. Power point provides quick start instructions for icons maximizing student engagement time on computers. Multiple 30 minute sessions.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá CCSS, Grade 3, Grade 4
Mô phỏng Tạo ra một phân số


Tác giả Deborah Gaff
Email liên lạc debgaff@gmail.com
Trường / Tổ chức Home School
Ngày đăng ký 03/12/2012
Ngày cập nhật 03/12/2012