Flexible Quadratics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flexible Quadratics
Mô tả Students investigate changing the coefficients in a quadratic equation
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equations, Graph, Quadratic
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả Andrew Marshallsay
Email liên lạc andrew.marshallsay@henleyhs.sa.edu.au
Trường / Tổ chức Henley High School
Ngày đăng ký 10/10/2012
Ngày cập nhật 10/10/2012