Flexible Quadratics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flexible Quadratics
Mô tả Students investigate changing the coefficients in a quadratic equation
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equations, Graph, Quadratic
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả Andrew Marshallsay
Trường / Tổ chức Henley High School
Ngày đăng ký 10/10/2012
Ngày cập nhật 10/10/2012