2D Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2D Motion
Mô tả Virtual Laboratory on 2D Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Motion, Position, Velocity
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng.


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 20/09/2012
Ngày cập nhật 20/09/2012