Atomic Marco Polo A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic Marco Polo
Mô tả A short lab activity to introduce atomic structure and direct/indirect measurements
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá direct indirect observation
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Ryan White
Trường / Tổ chức Chapel School
Ngày đăng ký 15/08/2012
Ngày cập nhật 04/04/2016