Atomic Marco Polo Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic Marco Polo
Mô tả A short lab activity to introduce atomic structure and direct/indirect measurements
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá direct indirect observation
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Ryan White
Email liên lạc ryan.white.phd@gmail.com
Trường / Tổ chức Chapel School
Ngày đăng ký 15/08/2012
Ngày cập nhật 04/04/2016