Hot Air Balloons Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hot Air Balloons Lesson
Mô tả Lesson Objectives: 1. Students will be able to describe how hot air balloons rise and determine the conditions necessary to keep a balloon afloat by using a computer simulation. 2. Students will be able to explain the principle that warm air expands when heated and how heat is transferred through convection. 3. Students will be able to construct and launch a hot air balloon. 4. Students will be able to generalize the relationship between temperature, volume and pressure. Standards: TEKS Science: 6.2E, 6.3A-C, 6.9A-B CCRS Science Standards: VII-I1, VIII-A2, VIII-A4, VIII-F1, VIII-F3 **Note:** The .doc version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá buoyancy, convection, hot air balloons
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả UTeach Middle School PhET Team
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức UTeach UT-Austin
Ngày đăng ký 25/07/2012
Ngày cập nhật 25/07/2012