Atomic Models and Spectroscopes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic Models and Spectroscopes
Mô tả This activity pairs an in-lab computer investigation of models of the hydrogen atom with the experimental determination of the emission spectrum of hydrogen and helium by using spectroscopes and discharge lamps.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Spectroscopy, emission, hydrogen atom, spectroscope
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Ted Clark
Trường / Tổ chức The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Ngày đăng ký 14/07/2012
Ngày cập nhật 16/07/2012