Collisions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collisions
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collisions, Elasticity, Kinetic Energy, Momentum, Vectors
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Jeremy Thomas
Trường / Tổ chức Portsmouth Grammar School
Ngày đăng ký 25/06/2012
Ngày cập nhật 25/06/2012