Study Guide for lac Operon Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Study Guide for lac Operon Simulation
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lac Operon gene
Mô phỏng Gene Machine: The Lac Operon


Tác giả Daryle LaFleur
Email liên lạc dlafleur@epsne.org
Trường / Tổ chức Elkhorn High School
Ngày đăng ký 04/06/2012
Ngày cập nhật 04/06/2012