Lunar Lander; Let the Force Be With You


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lunar Lander; Let the Force Be With You
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing forces, net force, newtons 1st law
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Richard Polidoro
Trường / Tổ chức Woodlawn Middle School
Ngày đăng ký 11/05/2012
Ngày cập nhật 11/05/2012