Buoyancy Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Buoyancy Lab
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Archimedes' Principle, buoyancy
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Jeremy Wegner
Email liên lạc wegnerj@epulaski.k12.in.us
Trường / Tổ chức Winamac Community High School
Ngày đăng ký 04/05/2012
Ngày cập nhật 04/10/2012