Electrostatics Plotting


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrostatics Plotting
Mô tả Plotting Voltage and Electric Field in order to find relationships with position.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Field, Electrostatics, Plotting, Voltage
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 16/04/2012
Ngày cập nhật 16/04/2012