Build an Atom Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom
Mô tả Lesson Objectives: 1. Students will be able to construct a model of an atom. 2. Students will be able to determine the charge of an atom or ion. 3. Students will be able to explain how to determine the numbers and types of subatomic particles in an atom. Standards: TEKS Science: 8.5 A-C CCRS Science Standards: V-E2, VII-B1, VII-C2 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, elements, ions, periodic table
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả UTeach Middle School PhET Team
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức UTeach UT-Austin
Ngày đăng ký 26/03/2012
Ngày cập nhật 22/06/2012