Rules for Forces Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rules for Forces
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Friction, acceleration, applied force, direction, forces, net force, normal, weight
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả jim cibulka
Email liên lạc jacibulka@gmail.com
Trường / Tổ chức kirkwood high school
Ngày đăng ký 07/03/2012
Ngày cập nhật 07/03/2012