Molarity and Dilution Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Molarity and Dilution
Mô tả This is an inquiry activity with graphing and includes a hands-on lab as well. Learning Goals: Students will be able to A.Determine the solubility for some solutes and explain why the solubility cannot be determined for others given experimental constraints. B.Identify the relationships for measurable variables by designing quantitative experiments, collecting data, graphing, and using appropriate trend lines.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá asturation, graphing, inquiry, moles, phet, relationships, solute, solvent
Mô phỏng Nồng độ Mol (HTML5), Nồng độ Mol


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/02/2012
Ngày cập nhật 13/04/2020