Density-MS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density-MS
Mô tả Students are able to explore how density can be computed by lowering an object into water. By doing this activity, students see the relationship between the mass and the volume of an object.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density, properties of matter
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Tamara Sneed
Trường / Tổ chức Cobb County Schools
Ngày đăng ký 20/11/2011
Ngày cập nhật 27/11/2011