Properties of waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of waves
Mô tả Students will use the simulator to discover the relationships between frequency, amplitude, and wavelength of a wave.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, energy, frequency, wave, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Kristi Goodwin
Trường / Tổ chức C.W. Davis Middle School
Ngày đăng ký 27/10/2011
Ngày cập nhật 27/10/2011