Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)



Tựa đề Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version)
Mô tả Updated 2020 for the HTML sim. This could be used for a homework for a traditional class or an online course. There are slides that could be used for poling students after the activity. Some of the materials were designed for the Java sim , so some images may be different from the present sim, but the ideas are relevant.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, atomic mass. atomic symbol, atomic number, electron, inquiry, neutron, nucleus, phet, proton
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Trish Loeblein, Kath Perkins
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/09/2011
Ngày cập nhật 10/09/2020