Series Circuits Electrical Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series Circuits Electrical Relationships
Mô tả Students will build circuits to match the diagram to determine the relationship between voltage, current, and resistance in a series circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm's law, current, resistance, series circuit, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Bill Braun
Trường / Tổ chức Winona Senior High School
Ngày đăng ký 08/09/2011
Ngày cập nhật 08/09/2011