Moving Man (Motion Intro)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man (Motion Intro)
Mô tả introduction for students to position vs. time, velocity vs. time, and vectors; students will look at the relationships between position, velocity, and time; this activity is written so that this could be used as the first introduction to these concepts (inquiry-based)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, motion, position, vector, velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Rebecca Barton
Trường / Tổ chức Old Mill High School
Ngày đăng ký 19/08/2011
Ngày cập nhật 19/08/2011