Electromagnetic Induction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electromagnetic Induction
Mô tả This is a simple exploratory laboratory intended for beginning physics students in high school. It can be collaborated on or completed individually.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electricity, Field, Generator, Induction, Magnetism, Magnets, Voltage
Mô phỏng Máy phát điện


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 17/08/2011
Ngày cập nhật 17/08/2011