Resonance: Upper-division college Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resonance: Upper-division college
Mô tả These are just the clicker questions that will go with the homework; they seem worth sharing. Learning Goals: Students will be able to: •Identify/explain the variables that affect the natural frequency of a mass-spring system. •Explain the distinction between transient and steady-state behavior in a driven system. •Identify which variables affect the duration of the transient behavior. •Recognize the phase relationship between the driving frequency and the natural frequency, especially how the phase is different above and below resonance. •Give examples the application of real-world systems to which the understanding of resonance should be applied and explain why.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, phet, resonance
Mô phỏng Cộng hưởng


Tác giả Mike Dubson, Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/08/2011
Ngày cập nhật 08/08/2011