Sound_Inquiry for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound_Inquiry for Middle School
Mô tả This was written by the PhET team as a guided-inquiry activity. Learning Objectives: •Explore and draw conclusions about the nature, properties and behaviors of sound waves. •Use the simulation to develop your own definition of frequency and amplitude. •Describe how frequency and amplitude affect the sounds we hear. •Given a description of a sound like “high pitched and loud”, describe the amplitude and frequency.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gold star, inquiry, phet, sound, wave
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả PhET Middle School Team
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 02/08/2011
Ngày cập nhật 02/08/2011