Acid Base Solutions - Concentration and Strength Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Acid Base Solutions - Concentration and Strength
Mô tả Learning goals: Students will be able to a)Generate or interpret molecular representations (words and/or pictures) for acid or base solutions. The student directions work for both the Java and html5 sims. Watch for updated clicker question images. b)Provide or use representations of the relative amounts of particles in acid or base solutions to estimate strength and/or concentration c)Use common tools (pH meter, conductivity, pH paper) of acid or base solutions to estimate strength and/or concentration
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, concentration, conductivity, electrolyte, inquiry, molecular representation, ph, phet, strength
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/07/2011
Ngày cập nhật 27/04/2020