Properties of a wave A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of a wave
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Jackie Esler
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 25/07/2011
Ngày cập nhật 25/07/2011