Properties of a wave Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of a wave
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 25/07/2011
Ngày cập nhật 25/07/2011