Properties of a wave A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of a wave
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 25/07/2011
Ngày cập nhật 25/07/2011