Resonance-Introduction to Natural Frequency Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resonance-Introduction to Natural Frequency
Mô tả 1.Describe what resonance means for a simple system of a mass on a spring. 2.Identify, through experimentation, cause and effect relationships that affect natural resonance of these systems. 3.Give examples of real-world systems to which the understanding of resonance should be applied and explain why.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, phet, resonance
Mô phỏng Cộng hưởng


Tác giả Trish Loeblein, Mike Dubson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/07/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013