Bending Light -Refraction and Reflections A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light -Refraction and Reflections
Mô tả This includes both a pre-lab homework and a lab that could be used in a recitation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá prism, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Danny Rehn
Trường / Tổ chức CU Boulder
Ngày đăng ký 16/07/2011
Ngày cập nhật 18/07/2011