Bending Light -Refraction and Reflections A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light -Refraction and Reflections
Mô tả This includes both a pre-lab homework and a lab that could be used in a recitation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá prism, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Danny Rehn
Email liên lạc daniel.rehn@colorado.edu
Trường / Tổ chức CU Boulder
Ngày đăng ký 16/07/2011
Ngày cập nhật 18/07/2011