Modeling Relative Atomic Mass


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling Relative Atomic Mass
Mô tả The concept of average relative atomic mass is explored. Calculation of relative atomic masses from isotopic relative atomic mass and natural abundance (percent composition) is taught. Estimation of most abundant isotopes in a binary combination. Calculation of approximate relative atomic mass and percent composition, using mass numbers. Calculation of relative atomic mass of elements with three or more isotopes.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Mass Number, Natural Abundance, Percent Composition, Relative Atomic Mass
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 27/05/2011
Ngày cập nhật 28/08/2011