The Fringe of Optics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Fringe of Optics
Mô tả Construct the mathematical relation describing interference patterns by manipulating parameters in the sim and observing the consequences. Answer key available on request from dean@phyz.org to classroom instructors with a school email account.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, wave optics
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 25/05/2011
Ngày cập nhật 30/05/2011