Gas Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Law
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas laws
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi, Tính chất của chất khí


Tác giả Brad Palmer
Trường / Tổ chức Abington School District
Ngày đăng ký 12/05/2011
Ngày cập nhật 26/04/2015