Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas Laws Charles Gay-Lussac Pressure Volume Temperature
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Michael Kwasny
Trường / Tổ chức Oak Creek High School
Ngày đăng ký 08/04/2011
Ngày cập nhật 08/04/2011