Projectile Motion Homework


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Homework
Mô tả Using the sim is only part of this assignment.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Air resistance, Projectile Motion, Quadratic Drag
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Danny Rehn
Trường / Tổ chức CU Boulder
Ngày đăng ký 22/03/2011
Ngày cập nhật 16/07/2011