Universal Gravitation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Universal Gravitation
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Angular Momentum, Escape Speed, Keppler's third Law, Moment of Inertia, Universal gravitation
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, Nguyệt xa, Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011