Forces in 1 and 2 Dimensions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces in 1 and 2 Dimensions
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá components, force, weight
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ, Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011