Virtual Capacitor Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Capacitor Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitor, Investigation, Worksheet
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Clive Hamilton
Email liên lạc c.hamilton@tmi-sa.org
Trường / Tổ chức TMI - The Episcopal School of Texas
Ngày đăng ký 19/01/2011
Ngày cập nhật 19/01/2011