Photoelectric Virtual Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Virtual Experiment
Mô tả I have referred to others' work in producing this question set. Unfortunately I couldn't remember and locate the source files. Please inform me if any of the questions are originated from your work so that it can be acknowledged accordingly. Thank you.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Photoelectric
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Chee Heong Lee
Email liên lạc leech@utar.edu.my
Trường / Tổ chức Universiti Tunku Abdul Rahman
Ngày đăng ký 05/01/2011
Ngày cập nhật 05/01/2011