Applications of Sinusoidal Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Applications of Sinusoidal Functions
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá periodic motion, sinusoidal function
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Andrzej Sokolowski
Trường / Tổ chức Magnolia West High School
Ngày đăng ký 29/12/2010
Ngày cập nhật 29/12/2010