Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions
Mô tả This is a lesson that was used in the first version of Collision Lab. We expect to continue to develop the sim.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, conservation, elasticity, energy, momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Patricia Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/12/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021