Ramp lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ramp lab
Mô tả This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ramp Concepts
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Nathan Upchurch
Trường / Tổ chức Texas High School
Ngày đăng ký 10/11/2010
Ngày cập nhật 22/12/2010